Công bố tiêu chuẩn cơ sở

Trên rất nhiều các sản phẩm hóa phẩm, đồ dùng hiện nay như nước giặt, xà phòng, nước rửa bát, nước xả vải, dung dịch tẩy trắng vải, dung dịch vệ sinh nhà tắm, nhà bếp… tại siêu thị, cửa hàng hay trên thị trường, xuất hiện ký hiệu TCCS. Đây chính là từ viết tắt khi đã được công bố tiêu chuẩn cơ sở, một trong các tiêu chuẩn của sản phẩm được pháp luật thừa nhận đối với một số sản phẩm nhất định.

Tiêu chuẩn cơ sở là gì?

Theo quy định tại Điều 1 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 thì tiêu chuẩn được hiểu là các quy định về yêu cầu quản lý và đặc tính kỹ thuật được sử dụng làm căn cứ chuẩn để đánh giá, phân loại các dịch vụ – hàng hóa – sản phẩm – môi trường… trong hoạt động kinh tế – xã hội, với mục đích nâng cao hiệu quả và chất lượng của các đối tượng này.

Hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam hiện nay theo quy định gồm hai loại là Tiêu chuẩn Quốc gia (được ký hiệu viết tắt là TCVN) và Tiêu chuẩn cơ sở (được ký hiệu viết tắt là TCCS).

Theo đó, tiêu chuẩn cơ sở được hiểu là tiêu chuẩn cho các quá trình, dịch vụ, sản phẩm hàng hóa… được doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tự xây dựng, tự ban hành và tự áp dụng tại cơ sở để áp dụng trong các hoạt động của cơ sở đó. Đơn vị xây dựng và áp dụng phải tự chịu trách nhiệm về tính trung thực, đúng đắn, chính xác của các nội dung trong hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở trước cơ quan nhà nước, pháp luật và khách hàng.

Việc xây dựng và áp dụng trong hoạt động của cơ sở phải được cơ sở ban hành, thông báo trong toàn cơ sở và đó được gọi là thủ tục công bố tiêu chuẩn cơ sở.

Quy định pháp luật về công bố tiêu chuẩn cơ sở

Thủ tục công bố tiêu chuẩn cơ sở hiện được quy định và điều chỉnh bởi các văn bản pháp lý như sau:

      Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006.

      Nghị định số 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/08/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006.

      Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học công nghệ ban hành ngày 28/09/2007 Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

Đối tượng phải thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở:

Tất cả các sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa, quá trình, môi trường được các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chế tạo, sản xuất, kinh doanh trên thị trường mà chưa có Tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng với sản phẩm đó.

Phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

TCCS được chính cơ sở là doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xây dựng, không được trái với các quy định pháp luật hiện tại và các Quy chuẩn kỹ thuật đang có hiệu lực.

 Phải được xây dựng căn cứ theo: các kết quả nghiên cứu khoa học hoặc các kết quả kiểm nghiệm, thử nghiệm sản phẩm; các công nghệ kỹ thuật tiến bộ hiện đại; kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu của cơ sở đó.

Hiện nay TCCS có thể gồm các loại sau, tương ứng với các đối tượng được xây dựng, cụ thể:

      Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật;

      Tiêu chuẩn phương pháp thử hoặc phương pháp đo và hiệu chuẩn;

      Tiêu chuẩn ghi nhãn sản phẩm, bao gói, vận chuyển, bảo quản sản phẩm

      Tiêu chuẩn quá trình;

      Tiêu chuẩn dịch vụ

      Tiêu chuẩn môi trường.

Để xây dựng tiêu chuẩn này, cơ sở có thể dựa theo các phương thức cơ bản như:

      Chấp nhận tiêu chuẩn tương ứng sẵn có hiện tại của quốc tế, của khu vực, của nước ngoài hoặc của Việt Nam để xây dựng thành TCCS;

      Xây dựng từ đầu và mới hoàn toàn, dựa trên việc sử dụng các kết quả kiểm nghiệm, thử nghiệm, nghiên cứu khoa học, phân tích, đánh giá….

      Sửa đổi, bổ sung lại bản công bố tiêu chuẩn cơ sở đang được áp dụng hiện hành tại cơ sở đó để có được bộ TCCS mới phù hợp hơn.

Quy trình công bố tiêu chuẩn cơ sở:

Tùy theo Quy mô tổ chức hoạt động, loại hình sản xuất – kinh doanh mà cơ sở có thể lựa chọn áp dụng đầy đủ, bổ sung hoặc lược bỏ một hoặc một số bước trong Quy trình công bố tiêu chuẩn cơ sở dưới đây.

Một quy trình công bố tiêu chuẩn cơ sở đầy đủ mà cơ sở có thể tham khảo xem xét được quy định tại Khoản 3.1 Điều 3  mục IV Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN, theo đó gồm 09 bước như sau:

      Bước 1: Cơ sở lên kế hoạch, phương án chi tiết để xây dựng bộ TCCS cho đơn vị;

      Bước 2: Cơ sở tổ chức Hội đồng biên soạn bản Dự thảo các nội dung.

      Bước 3: Cơ sở họp, tổ chức để biểu quyết thông qua Dự thảo đó hoặc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung cho dự thảo được hoàn thiện hơn.

      Bước 4: Cơ sở tổ chức một hoặc nhiều hội nghị chuyên đề về việc góp ý sửa đổi, bổ sung, đánh giá các nội dung của Bản dự thảo.

      Bước 5: Cơ sở thực hiện việc xử lý, tổng hợp, điều chỉnh và tiếp thu các ý kiến sửa đổi bổ sung, đồng thời hoàn thiện nội dung Dự thảo.

      Bước 6: Cơ sở tiến hành lập Hồ sơ Dự thảo hoàn chỉnh.

      Bước 7: Cơ sở tiến hành thẩm tra lại lần nữa các nội dung trong Hồ sơ Dự thảo, kiểm tra các giấy tờ, thông tin còn thiếu hay cần bổ sung, chỉnh sửa các lỗi chính tả, hình thức văn bản theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của cơ sở.

      Bước 8: Cơ sở tiến hành ra Quyết định công bố Tiêu chuẩn cơ sở, hiệu lực áp dụng và toàn bộ các nội dung của TCCS.

      Bước 9: Cơ sở tiến hành in ấn công khai, rộng rãi và phổ biến tới toàn bộ các đơn vị, phòng ban, nhân viên trong cơ sở về việc áp dụng và các nội dung của TCCS để thực hiện áp dụng đúng theo.

Thủ tục công bố tiêu chuẩn cơ sở

      Người có thẩm quyền công bố: Người đứng đầu cơ sở hoặc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức đó.

      Hình thức công bố: trực tiếp bằng ký văn bản ban hành về việc công bố ban hành, áp dụng và các nội dung của TCCS.

      Thời gian công bố: Sau khi cơ sở đã thống nhất thông qua nội dung của Bộ TCCS.

      Hiệu lực của TCCS: Bộ TCCS sau khi được ký ban hành và công bố sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được ban hành hoặc thời điểm cụ thể được ghi rõ trong Văn bản ban hành công bố.

 Lưu ý: Hồ sơ dự thảo TCCS phải được lưu giữ tại trụ sở của cơ sở đó để làm căn cứ so sánh, đối chiếu, tham chiếu sử dụng khi cơ sở có nhu cầu sửa đổi, bổ sung TCCS.

Thể hiện nội dung và trình bày bộ tiêu chuẩn cơ sở thế nào là hợp lý và đúng quy định?

Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở sẽ được thể hiện và trình bày như sau:

+ Số hiệu TCCS và năm ban hành tiêu chuẩn sẽ sử dụng dấu hai chấm “:” để phân định.

+ Số hiệu tiêu chuẩn và năm ban hành phải đứng sau ký hiệu viết tắt TCCS

+ Chữ viết tắt hoặc ký hiệu của cơ sở ban hành tiêu chuẩn sẽ được viết ngay sau năm ban hành tiêu chuẩn và được cách nhau bởi dấu gạch chéo “/”.

Ví dụ: Công ty TTT ban hành bộ tiêu chuẩn cơ sở năm 2020 với ký hiệu sau: TCCS 01:2020/TTT. Theo đó: TCCS là viết tắt của từ Tiêu chuẩn cơ sở. “01” là số hiệu. “2020” là năm ban hành và được công bố lần đầu tiên. “TTT” là ký hiệu tên của cơ sở ban hành tiêu chuẩn.

Các nội dung chính mà TCCS cần phải có gồm:

+ Mục lục

+ Nội dung, thông tin, lời mở đầu

+ Nội dung tổng quan, khái quát

+ Nội dung cơ bản chi tiết về kỹ thuật của tiêu chuẩn

+ Các nội dung thông tin bổ sung khác có liên quan đến tiêu chuẩn

Các nội dung trong TCCS phải trình bày chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ đọc, rõ ràng, không sai lỗi chính tả cơ bản, không sử dụng các từ/cụm từ/nội dung dễ gây hiểu sai nghĩa hoặc gây nhầm lẫn cho người đọc hoặc người sử dụng.

Các trang trong TCCS bắt buộc phải đánh số thứ tự để tiện theo dõi, quản lý số thứ tự các trang. TCCS có thể sử dụng tờ bìa hoặc không nếu cơ sở không cần thiết sử dụng.

Thời gian thực hiện

Tùy theo quy mô tổ chức, hoạt động, kinh doanh, sản xuất của từng cơ sở mà thời gian để xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở sẽ kéo dài nhanh hay lâu.

Đến với Luật Greenlaw, chúng tôi với đội ngũ Luật sư – chuyên gia tư vấn xây dựng công bố tiêu chuẩn cơ sở nhiều năm, Quý khách hàng sẽ được tư vấn, hỗ trợ thực hiện toàn bộ các bước để xây dựng và công bố Tiêu chuẩn cơ sở hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật, đặc thù của doanh nghiệp, đặc tính của sản phẩm – hàng hóa – dịch vụ với thời gian nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Kết quả đạt được của thủ tục công bố tiêu chuẩn cơ sở

Số hiệu sau khi được ban hành công bố tiêu chuẩn cơ sở áp dụng sẽ được sử dụng để in ấn, ghi số hiệu tiêu chuẩn trên nhãn sản phẩm, bao bì sản phẩm hàng hóa hoặc trong toàn bộ các giấy tờ, tài liệu nội bộ – giao dịch – giới thiệu – xúc tiến thương mại liên quan đến dịch vụ, sản phẩm, hàng hóa đó.

Tôi là luật sư Hoàng Văn Việt  hiện là giám đốc của Công ty Luật TNHH Greenlaw. Với các kiến thức trong nhiều năm hoạt động về lĩnh vực dịch vụ pháp lý. Hy vọng những chia sẻ, tư vấn của tôi sẽ giúp ích được cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *