Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Sau quá trình kinh doanh và hoạt động nhưng không mang lại hiệu quả hay không tìm được hướng phát triển mới, dẫn tới các doanh nghiệp không còn khả năng kinh doanh hoặc không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh. Ngoài việc tạm ngừng kinh doanh thì lựa chọn khác là rút lui khỏi thị trường thông qua thủ tục giải thể doanh nghiệp.

giải thể doanh nghiệp
Giải thể doanh nghiệp

Các trường hợp có thể tiến hành thủ tục giải thể công ty

Giải thể doanh nghiệp là công ty hay doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Có rất nhiều lý do đã đến việc giải thể doanh nghiệp nhưng chủ yếu là do doanh nghiệp sau khi hoạt động một thời gian không đạt được những mục tiêu đặt ra hay có thể làm ăn thô lỗ dẫn đến không thể hoạt động kinh doanh được nữa hoặc có thể bị cơ quan chức năng bắt phải giải thể theo quy định của pháp luật.

Những trường hợp dẫn đến giải thể doanh nghiệp

Trường hợp tự nguyện giải thể

– Thời hạn ghi trong điều lệ công ty đã kết thúc mà công ty không đưa ra quyết định ra hạn.

– Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Trường hợp bắt buộc giải thể

– Số lượng thành viên tối thiểu không đủ số lượng trong liên tục 06 tháng liên tiếp.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị thu hồi.

Theo những trường hợp như trên, các doanh nghiệp cần chú ý để nắm rõ được các mục để tránh việc công ty mình bị dừng hoạt động và giải thể.

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Giải thể công ty là thủ tục nhằm tạo cơ sở pháp lý để chấm dứt hoạt động của công ty. Tuy nhiên, khi chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp cần đảm bảo quyền lợi đối với những người có liên quan tại công ty đó: người lao động, chủ nợ, đối tác kinh doanh, cơ quan nhà nước.

điều kiện giải thể doanh nghiệp
Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Để được giải thể doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán hết tất cả các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp giải thể không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án hay Trọng tài thương mại (có thể hiểu đơn giản doanh nghiệp đó đang không trong quá trình kiện tụng, tranh chấp tài sản…).

Như vậy, dù là trường hợp tự nguyện giải thể hay bắt buộc giải thể thì doanh nghiệp cũng phải đáp ứng điều kiện này mới được giải thể, nếu không doanh nghiệp sẽ không thể chấm dứt hoạt động bằng thủ tục giải thể. Trên thực tế, việc đòi hỏi doanh nghiệp giải thể phải thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản là điều không hề đơn giản.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp, công ty

Tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau:

– Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

– Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản (trong trường hợp chưa mở tài khoản tại Ngân hàng, thì có văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào);

– Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định;

– Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế);

– Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);

– Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, VPĐD;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2000 phải nộp thêm Giấy phép thành lập doanh nghiệp);

Trình tự thủ tục giải thể công ty

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty

Các chủ sở hữu họp và thông qua quyết định giải thể. Việc giải thể phải được sự nhất trí của của các thành viên liên quan đến lý do giải thể. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải cso những nội dung chủ yếu sau:

– Tên của doanh nghiệp giải thể;

– Địa chủ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Lý do dẫn tới giải thể;

– Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

– Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

– Họ và tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể

Thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể doanh nghiệp về quyết định giải thể khi quyết định giải thể được thông qua. Gửi quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ (nếu doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán. Thông báo này phải có đầy đủ nội dung sau:

– Tên, địa chỉ chủ nợ;

– Số tiền nợ;

– Thời hạn trả nợ;

– Địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó;

– Cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

Doanh nghiệp thanh toán các khoản nợ theo thứ tự sau:

– Đầu tiên, Thanh toán các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết.

– Tiếp theo là thanh toán các khoản nợ thuế.

– Cuối cùng là các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ thể doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

Tuy có một số ý kiến cho rằng, thời gian này chỉ phù hợp với những doanh nghiệp có quy mô nhỏ, không có mối quan hệ giao dịch phức tạp, tài sản có tính thanh khoản cao. Nhưng với những doanh nghiệp có quy mô lớn hoặc có nhiều tài sản (như bất động sản), cần thời gian dài để thanh lý và trả nợ thì thời gian này sẽ có thể không đủ để giải quyết hết các hợp đồng và thanh toán công nợ.

thủ tục giải thể doanh nghiệp
Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể

Nộp hồ sơ giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ Điều 59 nghị định số 78/2015/NĐ-CP Quy định sau khi nhận được hồ sơ giải thể của DN thì cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế.

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc  kể từ ngày nhận được thông tin của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến cơ quan ĐKKD kể từ ngày nhận được thông tin của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến cơ quan ĐKKD.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp giải thể tự động, sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp mà không nhận phản đối của bên có liên quan bằng văn bản, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lý do nên lựa chọn dịch vụ giải thể công ty tại Luật Greenlaw cung cấp

– Với hơn 5 năm kinh nghiệm giải thể, hoạt động tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý, dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ … Công ty Luật Greenlaw là một trong những địa chỉ cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp giá rẻ trọn gói uy tín, được hàng ngàn khách hàng tin tưởng.

– Việc giải thể doanh nghiệp liên quan đến rất nhiều vấn đề: về tài sản (có đăng ký và không có đăng ký), về nghĩa vụ thuế cũng như các nghĩa vụ khác, về hậu quả pháp lý có thể phát sinh từ việc giải thể… vì vậy luôn tồn tại những rủi ro về mặt pháp lý trong quá trình tiến hành giải thể doanh nghiệp.

– Luật Greenlaw chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong quá trình giải thể, nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan nhằm giúp cho khách hàng khi giải thể doanh nghiệp, đó là tư vấn và giúp cho khách hàng xử lý các trường hợp vi phạm hành chính pháp luật liên quan, giúp cho khách hàng không phải nộp thuế khi xử lý tài sản đã góp vốn như bất động sản, phương tiện vận tải, quyền tài sản (quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả, quyền khai thác công trình…).

– Công ty Luật Greenlaw làm việc theo một quy trình chuyên nghiệp, đảm bảo luôn nắm bắt thông tin được cung cấp từ phía khách hàng rồi tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp, tư vấn giấy tờ, thông tin cần thiết cần chuẩn bị giải thể, hoàn thiện sổ sách chứng từ (nếu có yêu cầu từ khách hàng). Sau đó thực hiện hoàn thiện hồ sơ đóng mã số thuế tại cơ quan thuế cũng như các hồ sơ trả giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trả con dấu doanh nghiệp. Khách hàng sau khi ủy quyền cho Luật Greenlaw chỉ cần chờ nhận kết quả giải thể doanh nghiệp mà không phải di chuyển.

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ hay thắc mắc vấn đề khác cần giải đáp xin vui lòng liên hệ trực tiếp với tổng đài của chúng tôi hoặc để lại thông tin bên dưới, đội ngũ chuyên viên và luật sư sẽ liên lạc và tư vấn giải quyết nhanh chóng.

Tôi là luật sư Hoàng Văn Việt  hiện là giám đốc của Công ty Luật TNHH Greenlaw. Với các kiến thức trong nhiều năm hoạt động về lĩnh vực dịch vụ pháp lý. Hy vọng những chia sẻ, tư vấn của tôi sẽ giúp ích được cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *