Thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu

Trước khi doanh nghiệp hoạt động sản xuất rượu bắt buộc phải xin giấy phép sản xuất rượu theo đúng loại hình sản xuất và các quy định pháp luật hiện hành. Bài viết sau đây, Luật Greenlaw sẽ hướng dẫn sơ bộ các vấn đề pháp lý, trình tự, thủ tục và hồ sơ xin giấy phép sản xuất rượu để Quý doanh nghiệp có thể tham khảo và thực hiện.

Thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu

Cơ sở pháp lý

Giấy phép sản xuất rượu được quy định và điều chỉnh bởi các quy định pháp lý sau:

– Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/09/2017 về kinh doanh rượu.

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/02/2020 sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

– Thông tư số 299/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

– Luật An toàn thực phẩm năm 2010.

– Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Giấy phép sản xuất rượu là gì

– Giấy phép sản xuất rượu là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ chức trước khi chính thức kinh doanh sản xuất rượu. Hoạt động sản xuất rượu bao gồm: Sản xuất rượu thủ công và sản xuất rượu công nghiệp.

– Sản xuất rượu thủ công là hoạt động sản xuất ra sản phẩm rượu bằng cách sử dụng các dụng cụ, thiết bị truyền thống, không sử dụng máy móc, thiết bị công nghiệp.

– Sản xuất rượu công nghiệp là hoạt động sản xuất ra sản phẩm rượu trên dây chuyền máy móc và/hoặc các trang thiết bị công nghiệp.

Điều kiện sản xuất rượu

Để được sản xuất rượu và cấp giấy phép sản xuất rượu, các tổ chức, cá nhân cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Cơ sở sản xuất phải là doanh nghiệp, hộ kinh doanh,hoặc hợp tác xã;

– Yêu cầu đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm;

– Đảm bảo việc ghi nhãn hàng hóa rượu;

– Có giấy phép sản xuất rượu thủ công công nhằm mục đích kinh doanh.

Hồ sơ xin giấy phép sản xuất rượu

Hồ sơ xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Doanh nghiệp muốn xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ, gồm các giấy tờ sau:

– Đơn theo mẫu (Mẫu 01 ban hành kèm Nghị định số 105/2017/NĐ-CP) về việc đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

– Bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập tổ chức hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.

– Bản sao hợp lệ Bản tự công bố sản phẩm rượu hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp các quy định về ATTP hoặc giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm rượu dự kiến sản xuất.

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP để sản xuất rượu hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương như: Giấy chứng nhận hệ thống quản lý ATTP (ISO 22000), Giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP), Giấy chứng nhận Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (EFS), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Giấy chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000), Tiêu chuẩn toàn cầu về ATTP (BRC).

– Bản sao có chứng thực hợp lệ một trong các giấy tờ sau để chứng minh các điều kiện về bảo vệ môi trường: Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Quyết định phê duyệt bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. Các giấy tờ này phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

– Danh sách liệt kê chi tiết:

  • Tên các sản phẩm rượu dự kiến sản xuất
  • Nhãn hàng hóa rượu/maket thiết kế nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp dự kiến sản xuất.

– Bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy tờ chứng minh trình độ, năng lực của nhân sự bao gồm:

  • Bằng cấp chuyên ngành có liên quan
  • Giấy chứng nhận chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực sản xuất rượu và loại rượu sản xuất.
  • Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc Hợp đồng lao động của cán bộ phụ trách kỹ thuật của doanh nghiệp.

Hồ sơ xin giấy phép sản xuất rượu thủ công với mục đích kinh doanh

Để xin giấy phép sản xuất rượu thủ công với mục đích hoạt động kinh doanh trực tiếp các sản phẩm rượu đó, cơ sở cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ hợp lệ gồm các giấy tờ sau:

– Văn bản đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (mẫu 01 kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP).

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập hoặc Điều lệ tổ chức hoạt động hoặc Giấy đăng ký hộ kinh doanh cá thể, Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, đăng ký hợp tác xã…

– Bản sao hợp lệ Bản tự công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy xác nhận công bố phù hợp các quy định về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu chưa có quy định về Quy chuẩn kỹ thuật (QCVN) hoặc Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy (đối với các sản phẩm rượu đã có quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam tương ứng).

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm để sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu (trừ các cơ sở kinh doanh sản xuất nhỏ lẻ theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP).

– Danh mục liệt kê toàn bộ các tên sản phẩm rượu kèm theo maket thiết kế nhãn hàng hóa của sản phẩm rượu mà doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất hoặc đã sản xuất.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất rượu

Đối với từng loại hình và quy mô sản xuất rượu khác nhau mà phân chia các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất rượu khác nhau, cụ thể:

– Đối với các cơ sở sản xuất rượu công nghiệp có quy mô sản lượng dự kiến từ 03 triệu lít/năm trở lên thì Bộ Công thương là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép.

– Đối với các cơ sở sản xuất rượu công nghiệp có quy mô sản lượng dự kiến dưới 03 triệu lít/năm thì Sở Công thương là cơ quan có thẩm quyền.

– Đối với các cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh thì Phòng Kinh tế và Hạ Tầng hoặc Phòng Kinh tế trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện là cơ quan cấp giấy phép sản xuất rượu.

Các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức cần lưu ý một điểm nữa là: cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất rượu ban đầu thì cơ quan đó sẽ có thẩm quyền cấp sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại giấy phép sản xuất rượu.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu

Trình tự thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất rượu được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Cơ sở chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin giấy phép sản xuất rượu như nêu tại mục 5 trên.

Bước 2: Cơ sở nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:

– Nộp trực tiếp tại Bộ phận 1 cửa của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

– Nộp qua đường bưu điện chuyển phát hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

– Nộp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép nếu cơ quan đó đủ điều kiện áp dụng.

Bước 3: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép sẽ xem xét, kiểm tra thành phần hồ sơ và cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho cơ sở

Bước 4: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định hồ sơ trong vòng 15 ngày làm việc (đối với Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp) hoặc trong vòng 10 ngày làm việc (đối với Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh) kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của cơ sở:

– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép sản xuất rượu tương ứng cho cơ sở.

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: cơ quan có thẩm quyền ra văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của cơ sở.

– Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: cơ quan có thẩm quyền ra văn bản từ chối cấp nêu rõ lý do từ chối để cơ sở biết và thực hiện.

Lệ phí xin giấy phép sản xuất rượu

Theo quy định tại Biểu mức thu phí được ban hành kèm Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 thì lệ phí xin giấy phép sản xuất rượu được quy định như sau:

– Phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong trường hợp cấp mới, cấp sửa đổi bổ sung hoặc cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có:

  • Công suất thiết kế từ 3 triệu lít/năm trở lên là: 4.500.000 đồng/ lần thẩm định/ hồ sơ
  • Công suất thiết kế dưới 3 triệu lít/năm là: 2.200.000 đồng/ lần thẩm định/ hồ sơ

– Phí thẩm định các điều kiện kinh doanh trong trường hợp cấp mới, cấp bổ sung sửa đổi hoặc cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh là: 1.100.000 đồng/ lần thẩm định/ hồ sơ.

Dịch vụ xin giấy phép sản xuất rượu tại Luật Greenlaw

Để được hướng dẫn, tư vấn chi tiết các quy định pháp lý, các điều kiện để cơ sở được cấp Giấy phép sản xuất rượu, Quý khách hàng hãy liên hệ với đội ngũ luật sư của Luật Greenlaw để được hỗ trợ nhanh nhất, chính xác nhất và hiệu quả nhất.

Dịch vụ xin giấy phép sản xuất rượu tại Luật Greenlaw mang tới cho khách hàng bao gồm:

– Tư vấn miễn phí các quy định pháp lý liên quan đến thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu tùy theo hình thức sản xuất của cơ sở

– Tư vấn, hướng dẫn cơ sở chuẩn bị các điều kiện về trang thiết bị vật chất, cơ sở, nhân sự, sản phẩm, ghi nhãn hàng hóa… theo đúng quy định pháp luật

– Hỗ trợ Khách hàng soạn thảo các hồ sơ, giấy tờ và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ có liên quan cần thiết có trong bộ Hồ sơ xin giấy phép sản xuất rượu

– Đại diện cho Khách hàng để thực hiện các thủ tục: nộp hồ sơ, nhận kết quả, sửa đổi, bổ sung hoặc các công việc khác có liên quan đến thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Tư vấn khách hàng các điều kiện và thủ tục cần thực hiện sau khi có giấy phép sản xuất rượu, các lưu ý trong thời gian có giấy phép và hoạt động doanh nghiệp…

– Tư vấn, giải quyết các vấn đề tranh chấp pháp lý, tư vấn soạn thảo các mẫu hồ sơ, hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ… và các loại giấy tờ khác phục vụ toàn bộ quá trình hoạt động, kinh doanh, sản xuất, thương mại của cơ sở.

Trên đây là những thông tin về giấy phép sản xuất rượu mà Luật Greenlaw đã tổng hợp lại. Hy vọng bài viết sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho các bạn đọc. Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin vui lòng liên hệ với tổng đài của chúng tôi 0967.984.900 hoặc 024.666.38.234

Tôi là luật sư Hoàng Văn Việt  hiện là giám đốc của Công ty Luật TNHH Greenlaw. Với các kiến thức trong nhiều năm hoạt động về lĩnh vực dịch vụ pháp lý. Hy vọng những chia sẻ, tư vấn của tôi sẽ giúp ích được cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *